Legal information

ABG Fastena AB (”ABG Fastena”) är anknutet ombud till ABG Sundal Collier AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. ABG Sundal Collier AB är ett svenskt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen. Som anknutet ombud får ABG Fastena marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt placera finansiella instrument. ABG Sundal Collier AB ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka en kund. ABG Fastena kan också komma att bedriva annan verksamhet och svarar i dessa fall för denna verksamhet.

Eventuella klagomål eller synpunkter med anledning av uppdrag eller tjänster som det anknutna ombudet har utfört i sin verksamhet som anknutet ombud framförs till ABG Sundal Collier AB, Klagomålansvarig, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm.