Hållbarhet

En sund hållbarhetsfilosofi är en självklar och integrerad del av ABG Fastenas verksamhet. Som individer påverkar vi vår omgivning och vår miljö i vardagen, och som företag orsakar vi ett avtryck främst vid förvaltningen av våra fastigheter. Vi står för social och ekologisk hållbarhet, och gör vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck, samt är med och bidrar till ett bättre samhälle. Därför jobbar vi efter Fastena-modellen – ett strukturerat stöd för att leva och arbeta klimatsmart, och för att på ett hållbart och ansvarsfullt sätt ta hand om våra fastigheter.

ABG Fastena är medlem i FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact. Syftet med nätverket är att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption riktade till företag. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Fastena-modellen vid förvaltning av våra fastigheter

Fastena-modellen vid förvaltning av våra fastigheter

Varje investering genomlyses utifrån ett hållbarhetsperspektiv efter en särskild mall som är kopplad till FNs globala mål för hållbar utveckling, där ABG Fastena valt att fokusera på ett urval av dessa. Förbättringsåtgärder identifieras och implementeras i respektive investerings affärsplan. Kvantifierbara mål sätts upp och stäms av löpande, i syfte att minska våra investeringars miljöpåverkan.

Vi strävar även alltid efter att miljöklassificera våra fastigheter och jobbar dessutom aktivt tillsammans med våra hyresgäster och erbjuder dem stöd och support i att kunna arbeta mer klimatsmart i sina lokaler. Som ett led i detta är ABG Fastena medlem i Sweden Green Building Council, en ideell organisation öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Fastena-modellen i vår vardag

Stockholms Stadsmission är en politiskt oberoende ideell organisation som stöttar människor i utsatthet. ABG Fastena är ett vänföretag till Stockholms Stadsmission och stöttar organisationen såväl ekonomiskt som med löpande volontärarbete.

Fastena-modellen i vår vardag

Världsnaturfonden WWF är en oberoende miljö- och naturvårdsorganisation som arbetar för att bevara världens biologiska mångfald, och för att förnybara naturresurser ska användas på ett hållbart sätt, samt för att föroreningar och ohållbar konsumtion ska minska. ABG Fastena delar WWFs vision och stöttar därför organisationen ekonomiskt.

Fastena-modellen i vår vardag